Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumunca yapılacak sınav sürecinde kimlik, eğitim, iletişim bilgileriniz (telefon numarası, elektronik posta adresi, adres vb.), sınav sonuç bilginiz başta olmak üzere, işlemin gerektirdiği birtakım kişisel veriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’a uygun olarak  Denizli Büyükşehir Belediyesi ve/veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından işlenebilecek, anlaşmalı kişilerle paylaşılabilecektir. Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavında başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan ustalar, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve/veya anlaşmalı kişilerin internet sitesinde ilan edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, Denizli Büyükşehir Belediyesi  ve ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı, Denizli Büyükşehir Belediyesi  ve ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvuru yapmak suretiyle her zaman kullanabilirsiniz. Bu çerçevede;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

            Yukarıdaki metni okudum, konu hakkında detaylı olarak bilgilendirildim ve bu kapsamdaki haklarımı biliyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesine, Mesleki Yeterlilik Kurumuna tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere yukarıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve/veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

1) Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

    Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ    0 (258) 280 20 20

2) Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu

Balgat Mahallesi 1420. Cadde No:12 Pk: 06520 Çankaya/ANKARA   0 (312) 458 20 00Ad -Soyad, İl, İlçe, Doğum yılı, Fotoğraf vb gibi bilgilerimin MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve/veya YBK (Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu) ile paylaşılmasına ve ilgili kuruluşların internet sitelerinde MYK Sertifikalı Ustalarımız olarak paylaşılmasına,

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ve YBK (Yetkilendirilmiş Belge Kuruluşu) tarafından bilgi ve hizmetlerin kendime sunulabilmesi için başvuru formunda verdiğim kişisel verilerimin işlenmesine ve tarafıma tanıtım içerikli ticari elektronik ileti (sms, e-posta, çağrı …vs) gönderilmesine