GENÇLİK KAMPI BAŞVURU FORMU


(Veliniz dışında üçüncü bir kişinin adı ve soyadını yazınız)
(Veliniz dışında üçüncü bir kişinin telefonunu yazınız.)

(Lütfen bu sene geçmiş olduğunuz sınıfı seçiniz)
(Bitirdiğiz Sınıfın Karne Matematik Notu)
(Bitirdiğiz Sınıfın Karne Fizik Notu)


Karne görüntüsünü göndermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
* Bitirdiğiniz son sınıfa ait ders notları gösteren Karne fotoğrafı (jpg, png veya pdf dosya biçimleri kabul edilmektedir)
* Veli izin Formunun çıktı alınıp imzalanmış dosyası (jpg, png veya pdf dosya biçimleri kabul edilmektedir)

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir.

Şartları taşımanız halinde Belediyemizce yapılacak nakdî yardım gereğince tesis edilecek işlemlerde kullanmak üzere; kimlik, iletişim (telefon numarası, elektronik posta adresi, adres vb.), banka hesap bilgileriniz, vergi numaranız ve işyeri/işletmenize ilişkin bilgiler başta olmak üzere, işlemin gerektirdiği birtakım kişisel veriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak  Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işlenebilecek, yine Kanuna uygun olarak gerektiği hallerde ve gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Denizli Büyükşehir Belediyesi  tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı, Denizli Büyükşehir Belediyesine başvuru yapmak suretiyle her zaman kullanabilirsiniz. Bu çerçevede;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

Yukarıdaki metni okudum, konu hakkında detaylı olarak bilgilendirildim ve bu kapsamdaki haklarımı biliyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesine tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere yukarıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ    0 (258) 280 20 20